Support
Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed

3D Model Turbosquid

Hướng dẫn tạo Maven Project và cấu hình Maven để build

1.Create Maven Project
Step 1


Chọn Maven Project
Step 2
 

Nhập vào ô Filter để tìm kiếm Archetype
Ở đây mình dùng : org.apache.maven.archetypes
Bạn chọn: maven-archetypes-quickstart
Step 3

Nhập thông tin project

Bạn có thể thay đổi thông tin này trong file pom.xml khi tạo project thành công
Click Finish -> Tạo project thành công

2. Config các thẻ bắt buộc trong file pom.xml

Thẻ properties:
Các thuộc tính trong thẻ này được config giống như các thuộc tính common và bạn có thể gọi lại nó từ phía dưới
VD:
<properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <sdk-version>2.2.2</sdk-version>
</properties>

Thẻ dependency:

Thẻ này dùng để input thư viện có thể dùng đến vào Project, bạn không cần input file jar của thư viện như thông thường khi dùng thẻ này trong Maven
VD:
<dependency>
   <groupId>com.google.api-client</groupId>
    <artifactId>google-api-client</artifactId>
    <version> ${sdk-version}</version>
</dependency>

3. Thiết định build Maven

Chọn modul Run As -> Run Configurations

Nhập thông tin tên project cần build  vào Base directory
Nhập lệnh : clean install exec:java vào Goals
Click button Next
Maven sử dụng JDK để build nên phải thiết định sử dụng jdk

4. Thiết định project Maven sử dụng jdk 1.8 để build
Chọn Window ->  Preferences - > Java - > Installed JREs

Click button Add
Chọn Standard VM


Chỉ đường dẫn đến thư mục setup JDK
Click button Finish
Sau khi hoàn thành sẽ được images sau:

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment