Support
Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed

3D Model Turbosquid

Chuỗi regular validate email

Dưới đây là chuỗi regular expression sử dụng để check validate email theo
Các tiêu chí check:

Check validate phần trước của email (trước dấu @)
 1. Chỉ nhập các ký tự tiếng anh, chữ hoa, chữ thường, và số
 2. Chỉ nhận các ký tự đặc biệt "_", "-", " ' ", " . "
 3. Không chấp nhận ký tự " . " ở đầu hoặc ở cuối
 4. Không chấp nhận 2 ký tự dấu chấm liền nhau

[_A-Za-z0-9-']+(\\.[_A-Za-z0-9-']+)*

Phần domain (phần sau Email)
Phần này được check theo quy tắc chuẩn đăng ký domain

((?!-)[A-Za-z0-9-]{1,63}(?<!-)\\.)+[A-Za-z]{2,6}

Chuỗi regular là:

"^[_A-Za-z0-9-']+(\\.[_A-Za-z0-9-']+)*@((?!-)[A-Za-z0-9-]{1,63}(?<!-)\\.)+[A-Za-z]{2,6}$"

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment